بیمه کرونا


بیماری کرونا مشکلات زیادی را به همراه داشته و گذشته از دردهای جسمی، برای بستری و درمان، هزینه‌های زیادی را به افراد تحمیل می کند و از آنجائیکه این هزینه ها قابل توجه و بعضا کمرشکن بوده، روند بهبود بیماری را تحت الشعاع قرار می دهد. گــذشته از ایـن‌ها، متاسفـانـه خانواده‌های زیادی اعضای خانواده خود را در اثر بیماری کرونا از دست می دهند. مرگ عزیزان از یک سو و مشکلات مالی که در پی آن رخ خواهد داد، از سوی دیگر باعث می‌شود تا خانواده این افراد، روزهای سختی را تجربه کنند. لذا می توان با استفاده از بیمه نامه کرونا بخش مهمی از این نگرانی ها را از بین برد.

 

طرح ها، سقف تعهدات و حق بیمه (بدون مالیات)

شماره طرح

مدت بیمه

فوت

هزینه پزشکی

غرامت بستری

حق بیمه (ریال)

1

90

500.000.000

50.000.000

1.000.000

527.000

2

180

500.000.000

50.000.000

1.000.000

922.250

3

365

500.000.000

50.000.000

1.000.000

1.317.500

4

90

1.000.000.000

100.000.000

2.500.000

1.147.500

5

180

1.000.000.000

100.000.000

2.500.000

2.008.125

6

365

1.000.000.000

100.000.000

2.500.000

2.868.750

7

90

1.500.000.000

150.000.000

3.000.000

1.581.000

8

180

1.500.000.000

150.000.000

3.000.000

2.766.750

9

365

1.500.000.000

150.000.000

3.000.000

3.952.500

10

90

2.500.000.000

250.000.000

3.500.000

2.354.500

11

180

2.500.000.000

250.000.000

3.500.000

4.120.375

12

365

2.500.000.000

250.000.000

3.500.000

5.886.250