بیمه عمر برنزی کارآفرین


7,500,000 ریال


بیمه اندوخته دار امید شرکت بیمه کارآفرین با تمرکز بر نیازهای بیمه ای خانواده ، در کنار پوشش متداول فوت، ضمن تمرکز بر نحوه ارائه پوشش امراض خاص، ازکارافتادگی، نقص عضو و هزینه های پزشکی، نگاه تازه ای به حقوق بیمه گذاران عمر دارد.

 

دانلود فرم پیشنهاد بیمه نامه عمر اندوخته دار امید